Informatie over inschrijving als nieuw lid van st Caecilia Leidschendam-Voorburg

inschrijfformulier v0523
12

1. Aanmelding

Leden kunnen zich aanmelden door het insturen van een volledig ingevuld en ondertekend inschrijfformulier naar Ledenadministratie Muziekvereniging St. Caecilia Voorburg, Groene Zoom 11, 2491 EJ Den Haag, of door het  online aanmeldingsformulier in te vullen en verzenden.

2. Inschrijving

Het formulier wordt door de ledenadministrateur in kopie doorgestuurd naar de penningmeester. Het formulier dient ook om toestemming te geven voor automatische incasso en voor het gebruik van de verstrekte gegevens binnen de vereniging. De begeleidingscommissie van de betreffende afdeling ontvangt eveneens een kopie van het inschrijfformulier.
Het nieuwe lid ontvangt een bericht ter verwelkoming met een verwijzing naar de website voor de statuten en het huishoudelijk reglement. Ook wordt de uitschrijfprocedure beschreven.

3. Instrument

Het nieuwe lid kan, (indien beschikbaar), een instrument van de vereniging in bruikleen krijgen. Hij of zij tekent hiervoor een verklaring van ontvangst en betaalt een borg van € 50,-.
Het gebruik van het instrument is gedurende 6 maanden gratis. Hierna betaalt het lid 6 euro per maand voor het gebruik van het instrument. Ook deze bedragen worden via automatische incasso betaald.
Maximale gebruikstermijn van het verenigingsinstrument is 1 jaar.
Daarna wordt het lid geacht zelf een instrument aan te schaffen.

Uitzonderingen voor grote of zeer kostbare instrumenten zijn in overleg met het bestuur mogelijk.

4. Administratie

De inschrijfformulieren/incassomachtigingen worden in het archief bewaard. Eventuele reacties en opzeggingen worden daaraan toegevoegd.

5. Opzeggen van Lidmaatschap

Wanneer een lid zijn lidmaatschap wil opzeggen schrijft hij / zij een brief of e-mail aan de ledenadministratie. Er geldt een opzegtermijn van 1 maand ingaande de eerste dag van de dan volgende maand. De ledenadministrateur neemt contact op met de penningmeester om vast te stellen of er achterstallige contributie is of niet. Het lidmaatschap kan pas eindigen als alle verschuldigde contributie betaald is. Het ex-lid krijgt bericht van nog te betalen contributie of als daar geen sprake van is bericht van uitschrijving.

6. Inleveren instrument

Wanneer het lid in het bezit is van een of meerdere verenigingsinstrumenten (of andere bezittingen van de vereniging bv. uniform, muziekmap, enz.) wordt een datum afgesproken om deze in te leveren.
Hiervoor wordt met de instrumentbeheerder een afspraak gemaakt. Bij inlevering wordt alles gecontroleerd op staat van onderhoud en evt. beschadigingen.
Bij grote beschadigingen/achterstallig onderhoud wordt het lid aansprakelijk gesteld voor de schade en wordt deze op hem verhaald.
Bij kleine mankementen aan het instrument worden deze gerepareerd. De kosten hiervan worden van de borgsom afgetrokken.

Het eventuele restant van de borgsom wordt daarna aan het lid terugbetaald. Indien het instrument in goede staat is, wordt het gehele bedrag ad. € 50,– terugbetaald.